HP CARBIDE BUR

<< BACK
PRODUCTS INTRODUCTION  HP CARBIDE BUR - PAGE 1  HP CARBIDE BUR - PAGE 2 
HP CARBIDE BUR - PAGE 3  HP CARBIDE BUR - PAGE 4  HP CARBIDE BUR - PAGE 5 
HP CARBIDE BUR - PAGE 6  HP CARBIDE BUR - PAGE 7  HP CARBIDE BUR - PAGE 8 

 

 

 

 

Address£ºNO. 438, Renmin RD, SUZHOU, CHINA
TEL£º0086-512-62797924¡¡FAX£º0086-512-62809249¡¡E-mail£ºsales@dental-burs.com.cn
diamond burs | carbide burs | carbide burrs | Dental carbide burs